image

Информирајте се за условите за осигурување.

Класа 01 - Осигурување од незгода
Класа 02- Здравствено осигурување
03-Класа каскоосигурување моторни возила и 04-Класа каскоосигурување шински возила
05-Класа осигурување на воздухоплови (каско), и
11-Класа осигурување од употреба на воздухоплови
06 - Класа осигурување на пловни објекти (каско)
07-Класа осигурување стока во превоз (карго)
08-Класа осигурување имот од пожар и природни непогоди - пожар, експлозија, луња и др. природни непогоди 09-Класа други осигурувања имот од штети и загуби
10-Класа осигурување од одговорност од употреба на моторни возила
12-Класа Осигурувањето од одговорност од употреба напловни објекти
13 - Класа Oпшто осигурување од одговорност
14-Класа осигурување на кредити
15- Класа осигурување на гаранции
18 - Класа осигурување на туристичка помош

Купите осигурување онлајн - Најбрзо и најсигурно до вашето осигурување