пловни објекти

Го следиме трендот на зголемување на бројот пловни објекти на нашите езера и за таа цел креиравме привлечна понуда за целосно осигурување и заштита на вашиот пловен објект

Вашите скутери, чамци – кајчиња на моторен погон, јахти и бродови осигурете ги од одговорност за штети предизвикани на трети лица како и од штети на самите пловни објекти по најповолни услови.