ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Еуролинк Осигурување А.Д. Скопје, преку процесот на управување со човечките ресурси и кариера, ги избира, ги оценува и ги развива своите вработени со цел да создаде база на висококвалитетни луѓе и да го канализира нивниот потенцијал во функција на долгорочен континуиран раст и развој. Фокусот на процесот на управување со човечки ресурси примарно е насочен кон обезбедување квалитетни услови на работење и генерирање  задоволство кај вработените бидејќи бизнисот е добар колку што се добри и задоволни неговите вработени, а со тоа и клиентите.

Од своето основање компанијата бележи континуиран и значителен пораст на бројот на вработени, со што во моментот имаме високостручен потенцијал од 200 вработени, а нивната стручност и професионален однос се клучни за градење на корпоративниот имиџ и двигател за континуираниот раст.
Пријатната работна атмосфера и конкурентниот систем на наградување, фокусиран на личниот учинок и заложба, ја прават компанијата посакувано место за работа и за напредување.

Вработените се нашата најголема сила и конкурентска предност, препознатлива на пазарот на осигурување, која е генератор на развојот и вредностите на Еуролинк осигурување

Во денешното динамично и променливо бизнис окружување, кога е пресудно да се задржи стабилноста во работењето, важно е да се препознае, едуцира и награди човечкиот потенцијал во компанијата и преку градење одлична работна средина  и високо ниво на задоволство од работата,да се овозможи остварување на планираните цели. Од тие причини посебно внимание посветуваме на развојот на кариерата и наградувањето на нашите вработени.

Вработуваме способни и талентирани луѓе кои се амбициозни во градењето на својата кариера и се спремни да ја сообразат сопствената визија за иднината со визијата на Еуролинк осигурување.

Какви вработени бараме:

 • Ориентирани кон тимска работа – да градат ефикасни врски кои ќе помогнат во остварување на целите на компанијата
 • Одговорни – да поседуваат лични цели, да остварувааат во дадени рокови и да исполнуваат очекувања
 • Флексибилни – способност за брзо и ефикасно прилагодување кон пазарни промени
 • Амбициозни  – да поседуваат внатрешен порив за континуиран раст и развој

Доколку сакате да станете дел од тимот на Еуролинк осигурување, пратете кратка биографија и мотивациско писмо за интерес на електронската адреса на Сектор за човечки ресурси: hr@eurolink.com.mk или на следниве телефони: 02/32 89 315, 02/32 89 311. Повеќе за активните конкурси може да најдете во делот Огласи за вработување.

Доколку сакате да станете дел од тимот на Еуролинк осигурување, пратете кратка биографија и мотивациско писмо за интерес на електронската адреса на Служба за човечки ресурси и маркетинг: hr@eurolink.com.mk, или на следните телефони: 02/3289 315, 02/3289 311, 02/3239 334.

Вработените се нашата најголема сила и конкурентска предност, препознатлива на пазарот на осигурување, која е генератор на развојот и вредностите на Еуролинк осигурување.

Во денешното динамично и променливо бизнис окружување, кога е пресудно да се задржи стабилноста во работењето, важно е да се препознае, едуцира и награди човечкиот потенцијал во компанијата и преку градење одлична работна средина  и високо ниво на задоволство од работата,да се овозможи остварување на планираните цели. Од тие причини посебно внимание посветуваме на развојот на кариерата и наградувањето на нашите вработени.

Вработуваме способни и талентирани луѓе кои се амбициозни во градењето на својата кариера и се спремни да ја сообразат сопствената визија за иднината со визијата на Еуролинк Осигурување

Какви вработени бараме:

 • Ориентирани кон тимска работа – да градат ефикасни врски кои ќе помогнат во остварување на целите на компанијата
 • Одговорни – да поседуваат лични цели, да остварувааат во дадени рокови и да исполнуваат очекувања
 • Флексибилни – способност за брзо и ефикасно прилагодување кон пазарни промени
 • Амбициозни  – да поседуваат внатрешен порив за континуиран раст и развој

Доколку сакате да станете дел од тимот на Еуролинк осигурување, пратете кратка биографија и мотивациско писмо за интерес на електронската адреса на Службата за човечки ресурси и маркетинг: hr@eurolink.com.mk, или на следниве телефони: 02/3289 315, 02/3289 311, 02/3289 334. Повеќе за активните конкурси може да прочитате тука.

Вработените се нашата најголема сила, генератор на развојот на Еуролинк осигурување, кои преку осмислување и реализирање на иновативните проекти создадоа препознатлив имиџ на Друштвото на пазарот на осигурување. 

Затоа сме целосно посветени на нивниот индивидуален развој и напредок во рамките на Друштвото преку континуирано вложување во едукација и во обука.

Преку редовно одржување интерни семинари на кои се разменуваат искуствата во работењето, како и преку мрежа на едукатори, работилници и семинари организирани од надворешни консултанти, овозможуваме непречен и постојан развој на стручниот кадар, кој е темелот на конкурентската предност на Друштвото.

Се гордееме со сите вработени што континуирано напредуваат на личен и на професионален план.

Свесни сме дека организациската клима и условите за работа влијаат на ефикасноста и на продуктивноста на организацијата, како и на иновативноста и на ставовите на вработените.

Како резултат на тоа, периодично го испитуваме задоволството на вработените во Друштвото, преку прашалници што во себе ги опфаќаат категориите што се однесуваат на: Комуникација; Можности за развој; Мисија и визија; Компензации; Праведност; Вклученост на вработените; Тимска работа; Работна околина и ресурси; Стрес и обем на работата; Квалитет и фокус на клиентите; Можности за развој; Почит кон менаџментот; Почит кон вработените; Повратна информација и Одговорности.

Резултатите од овие истражувања ни овозможуваат воведување организациски промени со цел постојано унапредување на работењето.

Какви вработени бараме:

 • Ориентирани кон тимска работа – да градат ефикасни врски што ќе помогнат во остварување на целите на компанијата;
 • Одговорни – да поседуваат лични цели, да остваруваат во дадени рокови и да исполнуваат очекувања;
 • Флексибилни – способност за брзо и ефикасно приспособување кон пазарни промени;
 •  Амбициозни  – да поседуваат внатрешен порив за континуиран раст и развој.

 
Еуролинк Осигурување на своите вработени им овозможува:

 •  Обуки за континуиран развој и за усовршување на вештините во работењето;
 •  Динамична атмосфера на работење со млади и амбициозни луѓе;
 •  Конкурентен систем на наградување
 •  Припадност кон семејството на најдобрите.

Процес на селекција
Со многу внимание се пристапува кон разгледување на кратките биографии што пристигнуваат во Друштвото и кон водење интервју со потенцијалните кандидати.
 
Процесот на одбирање на најсоодветните кандидати се одвива во неколку фази:

 1. Разгледување на пристигнатите кратки биографии и селектирање на најсоодветните кандидати за слободното работно место;
 2. Прво интервју со потенцијалните кандидати;
 3. Тестирање (во зависност од работното место)
  · тест за тип на личност и за вештини,
  · тест за користење компјутери,
  · тест за познавање англиски јазик,
  · тест за стручно знаење;
 4. Второ интервју со кандидати што го положиле тестот.

Дознајте нешто повеќе за работно место – агент за продажба на осигурување

 • Воспоставува деловен однос со осигуреници
 • Изработува понуда за осигурување
 • Обезбедува податоци за имотот и осигуреникот
 • Одредува квалитет на осигурително покритие
 • Изработува полиса и додатоци кон истата
 • Изготвува и испоставува на фактура со утврдување на рок на плаќање на премија
 • Се грижи за наплата на премија
 • Ги обновува постојните договори за осигурување
 • Ги известува осигурениците за промени во Друштвото – назив, адреса, статусни промени и промени на Условите за осигурување и Тарифите на премии и нивно доставување до осигурениците

Сите вие кои сте продажно ориентирани и сакате да бидете дел од тимот, пратете своја биографија и писмо од интерес на e-mail адресата на Секторот за човечки ресурси: hr@eurolink.com.mk

Дознајте нешто повеќе за работно место – застапник во осигурување

Застапник во осигурувањето е физичко лице кое има лиценца за застапник во осигурувањето од Агенцијата за супервизија на осигурување

 • Застапник бара и придобива нови клиенти
 • Застапник врши продажба на полиси за различни класи на осигурување    
 • Одржува однос помеѓу Еуролинк Осигурување и неговите клиенти
 • Еднаш осигурен клиент влегува во личниот портфел
 • Од застапникот се бара теренско организирање на работата
 • Застапникот самостојно располага со своето работно време и не е просторно ограничен на канцеларија туку својата работа главно ја извршува на терен
 • Застапникот помага на осигуреникот околу остварување на правата од осигурување и се грижи за наплата на премијата од осигурување
 • За склучните и наплатени договори за осигурување застапникот зема провизија и не постои горна граница на заработка
 • Еуролинк Осигурување А.Д. Скопје за застапниците во осигурување нуди едукација од осигурителните теми и компјутерска изработка на полиси

Доколку сакате да склучите договор за застапување со Еуролинк осигурување пратете слободно контактирајте нè на е-mail адресата на Секторот за човечки ресурси: hr@eurolink.com.mk

Во моментот немаме активни огласи за вработување.

Еуролинк Осигурување А.Д. Скопје, преку процесот на управување со човечките ресурси и кариера, ги избира, ги оценува и ги развива своите вработени со цел да создаде база на висококвалитетни луѓе и да го канализира нивниот потенцијал во функција на долгорочен континуиран раст и развој. Фокусот на процесот на управување со човечки ресурси примарно е насочен кон обезбедување квалитетни услови на работење и генерирање  задоволство кај вработените бидејќи бизнисот е добар колку што се добри и задоволни неговите вработени, а со тоа и клиентите.

Од своето основање компанијата бележи континуиран и значителен пораст на бројот на вработени, со што во моментот имаме високостручен потенцијал од 200 вработени, а нивната стручност и професионален однос се клучни за градење на корпоративниот имиџ и двигател за континуираниот раст.
Пријатната работна атмосфера и конкурентниот систем на наградување, фокусиран на личниот учинок и заложба, ја прават компанијата посакувано место за работа и за напредување.

Доколку сакате да станете дел од тимот на Еуролинк Осигурување, пратете кратка биографија и мотивациско писмо за интерес на електронската адреса на Сектор за човечки ресурси: hr@eurolink.com.mk, или информирајте се на следните телефони: 02/32 89 315, 02/32 89 334, 02/32 89 311.

Во денешното динамично и променливо бизнис окружување, кога е пресудно да се задржи стабилноста во работењето, важно е да се препознае, едуцира и награди човечкиот потенцијал во компанијата и преку градење одлична работна средина  и високо ниво на задоволство од работата,да се овозможи остварување на планираните цели. Од тие причини посебно внимание посветуваме на развојот на кариерата и наградувањето на нашите вработени.

Вработуваме способни и талентирани луѓе кои се амбициозни во градењето на својата кариера и се спремни да ја сообразат сопствената визија за иднината со визијата на Еуролинк осигурување.

Какви вработени бараме:

 • Ориентирани кон тимска работа – да градат ефикасни врски кои ќе помогнат во остварување на целите на компанијата
 • Одговорни – да поседуваат лични цели, да остварувааат во дадени рокови и да исполнуваат очекувања
 • Флексибилни – способност за брзо и ефикасно прилагодување кон пазарните промени
 • Амбициозни – да поседуваат внатрешен порив за континуиран раст и развој

Доколку сакате да станете дел од тимот на Еуролинк осигурување, пратете кратка биографија и мотивациско писмо за интерес на електронската адреса на Сектор за човечки ресурси: hr@eurolink.com.mk, или информирајте се на следните телефони: 02/32 89 315, 02/32 89 334, 02/32 89 311. Сите информации за активните конкурси за вработување може да најдете во делот Огласи за вработување.

Вработените се нашата најголема сила, генератор на развојот на Еуролинк Осигурување, кои преку осмислување и реализирање на иновативните проекти создадоа препознатлив имиџ на Друштвото на пазарот на осигурување. 

Затоа сме целосно посветени на нивниот индивидуален развој и напредок во рамките на Друштвото преку континуирано вложување во едукација и во обука.

Преку редовно одржување интерни семинари на кои се разменуваат искуствата во работењето, како и преку мрежа на едукатори, работилници и семинари организирани од надворешни консултанти, овозможуваме непречен и постојан развој на стручниот кадар, кој е темелот на конкурентската предност на Друштвото.

Се гордееме со сите вработени што континуирано напредуваат на личен и на професионален план.

Свесни сме дека организациската клима и условите за работа влијаат на ефикасноста и на продуктивноста на организацијата, како и на иновативноста и на ставовите на вработените.

Како резултат на тоа, периодично го испитуваме задоволството на вработените во Друштвото, преку прашалници што во себе ги опфаќаат категориите што се однесуваат на: Комуникација; Можности за развој; Мисија и визија; Компензации; Праведност; Вклученост на вработените; Тимска работа; Работна околина и ресурси; Стрес и обем на работата; Квалитет и фокус на клиентите; Можности за развој; Почит кон менаџментот; Почит кон вработените; Повратна информација и Одговорности.

Резултатите од овие истражувања ни овозможуваат воведување организациски промени со цел постојано унапредување на работењето.

Какви вработени бараме:

 • Ориентирани кон тимска работа – да градат ефикасни врски што ќе помогнат во остварување на целите на компанијата;
 • Одговорни – да поседуваат лични цели, да остваруваат во дадени рокови и да исполнуваат очекувања;
 • Флексибилни – способност за брзо и ефикасно приспособување кон пазарни промени;
 •  Амбициозни  – да поседуваат внатрешен порив за континуиран раст и развој.

 
Еуролинк Осигурување на своите вработени им овозможува:

 •  Обуки за континуиран развој и за усовршување на вештините во работењето;
 •  Динамична атмосфера на работење со млади и амбициозни луѓе;
 •  Конкурентен систем на наградување
 •  Припадност кон семејството на најдобрите.

Процес на селекција
Со многу внимание се пристапува кон разгледување на кратките биографии што пристигнуваат во Друштвото и кон водење интервју со потенцијалните кандидати.
 
Процесот на одбирање на најсоодветните кандидати се одвива во неколку фази:

 1. Разгледување на пристигнатите кратки биографии и селектирање на најсоодветните кандидати за слободното работно место;
 2. Прво интервју со потенцијалните кандидати;
 3. Тестирање (во зависност од работното место)
  · тест за тип на личност и за вештини,
  · тест за користење компјутери,
  · тест за познавање англиски јазик,
  · тест за стручно знаење;
 4. Второ интервју со кандидати што го положиле тестот.

Дознајте нешто повеќе за работно место – консултант за продажба на осигурување

Консултант за продажба на осигурување продава продукти и услуги на Друштвот на постоечки и нови клиенти. Ги продава сите класи на осигурување и со својот придонес ја подобрува и зголемува продажбата во компанијата и со свои совети им помага на клиентите да одберат осигурување според нивните потреби. Води целосен продажен процес и одржува долгорочни релации и во постпродажниот период.

 • Гради деловен однос со постоечки и нови клиенти
 • Изработува и дава понуди за осигурување на клиенти
 • Врши контрола на податоците за осигуреникот и имотот што се осигурува
 • Секојдневно прави план за работа и го реализира
 • Го одредува квалитетот на осигурително покритие
 • Изготвува полиса и додатоци кон истата
 • Врши наплата на премијаВрши навремена обнова на постојни договори за осигурување

Доколку сакате да бидете дел од тимот за продажба, пратете своја биографија и писмо од интерес на e-mail адресата на Сектор за човечки ресурси: hr@eurolink.com.mk

Сите вие кои сте продажно ориентирани и сакате да бидете дел од тимот, пратете своја биографија и писмо од интерес на e-mail адресата на Сeкторот за човечки ресурси: hr@eurolink.com.mk

Дознајте нешто повеќе за работно место – застапник во осигурување

Застапник во осигурувањето е физичко лице кое има лиценца за застапник во осигурувањето од Агенцијата за супервизија на осигурување

 • Застапник бара и придобива нови клиенти
 • Застапник врши продажба на полиси за различни класи на осигурување    
 • Одржува однос помеѓу Еуролинк Осигурување и неговите клиенти
 • Еднаш осигурен клиент влегува во личниот портфел
 • Од застапникот се бара теренско организирање на работата
 • Застапникот самостојно располага со своето работно време и не е просторно ограничен на канцеларија туку својата работа главно ја извршува на терен
 • Застапникот помага на осигуреникот околу остварување на правата од осигурување и се грижи за наплата на премијата од осигурување
 • За склучните и наплатени договори за осигурување застапникот зема провизија и не постои горна граница на заработка
 • Еуролинк Осигурување А.Д. Скопје за застапниците во осигурување нуди едукација од осигурителните теми и компјутерска изработка на полиси

Доколку сакате да склучите договор за застапување со Еуролинк осигурување пратете слободно контактирајте нè на е-mail адресата на Секторот за човечки ресурси: hr@eurolink.com.mk