осигурување на членови од семејство од несреќен случај - незгода

Oсигурeте го целото свое семејство од несреќен случај

Може да се осигурат сите членови на семејството од 1 година до навршување 75 години возраст.

Осигурувањето членови на семејство обезбедува надомест ако поради несреќен случај настанат следниве несакани последици:

  • Смрт од незгодa;
  • Траен инвалидитет од незгода;
  • Трошоци за лекување од незгода

Контактирајте со вашиот консултант за осигурување за најдоброто покритие за вас и вашето семејство. 

______________

* Траен инвалидитет се смета за трајна, иреверзибилна состојба на нарушување на нормалната функција на дел, односно орган на телото според Табелата за определување процент на траен инвалидитет.