штети

Во случај на штета, истата може да ја пријави осигуреникот, односно оштетениот лично, по пошта, телефонски или по електронски пат.

Пријавата на штета, осигуреникот, односно оштетениот, ja врши на образец – пријава на штета.

Пријавата задолжително се потпишува од осигуреникот/oштетениот, односно заверува со потпис и печат ако осигуреникот/оштетениот е правно лице.

Потпишан,односно заверен образец на пријава на штета може да се достави и по електронски пат (скениран документ)

Повеќе детали за постапката и потребни документи за пријавување и решавање штета за различни класи на осигурување може да прочитате тука:

Листа на рокови за постапување на друштвото во процес на обработка на штетата