осигурување на членови од семејство од несреќен случај - незгода

Oсигурeте го целото свое семејство од несреќен случај

Може да се осигурат сите членови на семејството од нивно раѓање до навршување 75 години возраст.

Осигурувањето членови на семејство обезбедува надомест ако поради несреќен случај настанат следниве несакани последици:

  • Смрт од незгодa;
  • Траен инвалидитет од незгода;
  • Трошоци за лекување од незгода

Контактирајте со вашиот консултант за осигурување за најдоброто покритие за вас и вашето семејство. 

______________

* Траен инвалидитет се смета за трајна, иреверзибилна состојба на нарушување на нормалната функција на дел, односно орган на телото според Табелата за определување процент на траен инвалидитет.