Какви вработени бараме:

  • Ориентирани кон тимска работа – да градат ефикасни врски што ќе помогнат во остварување на целите на компанијата;
  • Одговорни – да поседуваат лични цели, да остваруваат во дадени рокови и да исполнуваат очекувања;
  • Флексибилни – способност за брзо и ефикасно приспособување кон пазарни промени;
  •  Амбициозни  – да поседуваат внатрешен порив за континуиран раст и развој.

 
Еуролинк Осигурување на своите вработени им овозможува:

  •  Обуки за континуиран развој и за усовршување на вештините во работењето;
  •  Динамична атмосфера на работење со млади и амбициозни луѓе;
  •  Конкурентен систем на наградување
  •  Припадност кон семејството на најдобрите.

 
* * * * *
 
Процес на селекција
Со многу внимание се пристапува кон разгледување на кратките биографии што пристигнуваат во Друштвото и кон водење интервју со потенцијалните кандидати.
 
Процесот на одбирање на најсоодветните кандидати се одвива во неколку фази:
1. Разгледување на пристигнатите кратки биографии и селектирање на најсоодветните кандидати за слободното работно место;
2. Прво интервју со потенцијалните кандидати;
3. Тестирање (во зависност од работното место)
· тест за тип на личност и за вештини,
· тест за користење компјутери,
· тест за познавање англиски јазик,
· тест за стручно знаење;
4. Второ интервју со кандидати што го положиле тестот.
 
На долните линкови може да се информирате за најзначајните задолженија и одговорности на агент за продажба на осигурување и застапник во осигурување.
Агент за продажба на осигурување
Застапник во осигурување