ОПТИМУМ

Со патничка полиса – Оптимум се обезбедува здравствена помош, осигурување од незгода и осигурување друга помош при патување.

  Ризици опфатени со осигурувањето:

  • Трошоци за лекување поради болест или несреќен случај, вклучително и лекување во случај на КОВИД-19;
  • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина;
  • Враќање посмртни останки во земјата;
  • Враќање малолетни деца во Република Северна Македонија;
  • Надомест на телефонски трошоци;
  • Посета на пациент што е хоспитализиран во странство – превоз и сместување во хотел;
  • Продолжување престој по препорака на доктор – сместување во хотел;
  • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина.

Контактирајте со вашиот консултант за осигурување или директно купете полиса за патничко осигурување преку нашата интернет-продавница Е-ПОЛИСА.