ПРЕМИУМ

Со патничка полиса – Премиум се обезбедува здравствена помош, осигурување од незгода и осигурување друга помош при патување, како и осигурување багаж.

  Ризици опфатени со осигурувањето:

 • Трошоци за лекување поради болест или несреќен случај, вклучително и лекување во случај на КОВИД-19;
 • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина;
 • Враќање посмртни останки во земјата;
 • Враќање малолетни деца во Република Северна Македонија;
 • Надомест на телефонски трошоци;
 • Посета на пациент што е хоспитализиран во странство – превоз и сместување во хотел;
 • Продолжување престој по препорака на доктор – сместување во хотел;
 • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина;
 • Багаж – кражба, оштетување и уништување;
 • Багаж – кражба, во моторно возило;
 • Багаж – задоцнето пристигнување во странство;
 • Трошоци за повторно издавање пасош, возачка дозвола и сообраќен сертификат.

     Контактирајте со вашиот консултант за осигурување или директно купете полиса за патничко осигурување преку нашата интернет-продавница Е-ПОЛИСА.