СЕМЕЈНО ОСИГУРУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

Корисниците на телекомуникациски услуги од Македонски Телеком имаат екслузивна можност да се осигураат себе и членовите на своето семејство од незгода со која се обезбедува надомест во случај на следниве несакани последици, и тоа:

  • Смрт како последица од сообраќајна незгода;
  • Траен инвалидитет како последица од сообраќајна незгода;
  • Болничко лекување како последица од сообраќајна незгода;
  • Хируршка интервенција како последица од сообраќајна незгода;
  • Смрт како последица од друга незгода;
  • Траен инвалидитет како последица од друга незгода.

  Обратете се во продажните салони на Македонски Телеком и на нивниот контакт-центар 171 за пристапување кон осигурувањето од семејна незгода.