Еуролинк Осигурување АД континуирано поддржува значајни културни и спортски настани, помага институции во образованието, здравството, социјалната и детската заштита, притоа промовирајќи ги универзално прифатените вредности за одговорноста кон околината во која работи.

Во продолжение се дадени поддржаните проекти и настани во текот на 2016 година.

Култура
1. Македонски Народен Театар Спонзорство
2. Македонска Опера и Балет Покровител на Мајски Оперски Вечери 2016 и годишен партнер
3. Фестивал Охридско Лето Главен спонзор на 56-ти фестивал Охридско Лето 2016
4. ДМУ Самоорганизација Дооел Спонзорство за концерт на Дуке Бојаџиев
5. МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ Спонзор на настан “Роман на годината” – избор на најдобриот роман за 2015
6. Здружение на граѓани – Градски мешан хор Спонзорство
7. Младинско културно уметничко друштво ЦВЕТАН ДИМОВ Скопје Спонзорство/поддрување и унапредување на културата во РМ
8. АКВА ПРО Скопје Спонзорство/поддржување и унапредување на спортот во РМ
9. Здружение на граѓани за локален уметнички и културен развој АРТ ЕКВИЛИБРИУМ Гевгелија Спонзор на осмо издание БОШ ФЕСТИВАЛ
10. Национална установа – Универзитетска библиотека ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Штип Спонзор на летна школа за литература, уметност и култура Библио-арт
11. ДИЈАБОЛИК ДОО Скопје Спонзорство за унапредување на културната дејност во Република Македонија
12. ДМУ САМООРГАНИЗАЦИЈА ДООЕЛ Скопје Спонзорство за поддршка и унапредување на културата во Република Македонија
13. Национална устaнова ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ – Скопје Донација за поддржување и унапредување на културата во Репулика Македонија
Oбразование и детска заштита  
1.  Правен Факултет “Јустинијан Први” Скопје Спонзорство за ораторски вечери  “Иво Пухан “
2. Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби “Дајте ни крилја” Спонзорство
3. Универзитет Св. Кирил и Методиј – Филозофски факултет Скопје Ден на високото образование на Универзитет Св. Кирил и Методиј
4. Македонска медицинска студентска организација Спонзорство за 39-ти меѓународен медицински научен конгрес за студенти и млади лекари
5. Асоцијација на архитекти на РМ Спонзорство за 18-то Биенале на македонска архитектура
6. Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје – Економски факултет Стипендирање на 5 студенти
7. БОЖИЛОВИЌ ДООЕЛ – ТВ серија за деца Поддржување и унапредување на културата, етиката и образованието во РМ
8. Основно училиште Петар Мусев – Богданци Донација за поддршка и унапредување на науката и образованието во РМ
9. НАВИГАТОРС ДООЕЛ Скопје Развој на млади таленти (Милан Дучевски – пијанист)
10. Здружение за заштита, помош и унапредување на статусот на маргинализираните групи на граѓани – ГРАДИМЕ ИДНИНА – Скопје Поддршка на активности од областа на социјална заштита
11. Економски факултет- Скопје Поддршка за печатење на учебник  
12. Стипендија Поддршка за школување во Русија (балет)
13. Стипендија Поддршка за школување во Австрија (виолина)  
14. Републички совет за безбедноста на сообраќајот на патиштата Спонзорство за јавен интерес/безбедност во сообраќајот