ЗАСТАПНИЦИ

 

РЕГИСТАР НА ЗАСТАПНИЦИ со кои А.Д. за осигурување ЕУРОЛИНК  Скопје има склучено договор за застапување.

Превземете го најновиот список на наши застапници линк

Датум: 04.05.2018 година

 

Име и презиме Датум на склучување на договор Број на лиценца Класи на осигурување за кои застапникот е овластен да работи Датум на престанок со вршење на работи на застапување
Маја Галевска 14.9.2011 12-1/473 10 14.9.2012
РБС: ЗО-0389
Маја Галевска 04.9.2012 09-2457/1 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 и 18  
РБС: ЗО-0389 04.11.2015
Влатко Пислевски 13.9.2011 09-3321/2 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 и 18  
РБС: ЗО-0152 Анекс на договор 10.09.2014
Ајет Османи 30.5.2011 09-2473/2 1; 3; 7; 8; 9; 10; 13 и 18  
РБС: ЗО-0151
Љубиша Анастасов 30.3.2012 09-918/2 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 и 18  
РБС: ЗО-0647
Габриела Петреска 04.3.2014 07-3-709 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 07.5.2018
РБС: ЗО-0842 12, 13, 18
Мирослав Златески 02.5.2014 07-3-801 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 01.2.2017
РБС: ЗО-0817
Касам Касами 26.6.2014 07-3-942 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18  
РБС: ЗО-0888
Билјана Настеска 09.9.2014 07-3-1163 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18  
РБС: ЗО-1012
Габриела Спасовска 22.12.2014 19.3.2027 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18  
РБС: ЗО-1074
Динче Стојановска 22.12.2014 19.3.1931 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18  
РБС: ЗО-1076
Илина Кантарџијевска 01.12.2014 19.3.1932 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18  
РБС: ЗО-1075
Анастас Нака 18.2.2015 19.3.1996 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18  
РБС: ЗО-1105
Маја Николовска 14.11.2014 19-3-153 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18  
РБС: ЗО-1118
Катерина Андовска 21.7.2014 19-3-433 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18  
РБС: ЗО-1186
Димитар Христовски 12.8.2015 19-3-453 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18  
РБС: ЗО-1191
Димче Јанакиевски 01.10.2015 19-3-639 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18  
РБС: ЗО-1199
Гоце Ѓоргиев 15.2.2016 19.3.1940 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18  
РБС: ЗО-0196
Алберто Пренков 15.2.2016 19-3-489 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18  
РБС: ЗО-0468
Оливер Таневски 12.12.2016 19-3-794 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18  
РБС: ЗО-1355

БРОКЕРИ

Регистар на регистрирани осигурителни брокерски друштва, банки и останати дистрибутивни канали со кои Еуролинк Осигурување АД Скопје има склучено договор за соработкаСостојба 23-05-2018 година

 

Назив на друштвотo, Седиште,

Електронска адреса,

Интернет страница

Контакт телефон и број на факс

Одговорно лице во друштвото Број на лиценца Датум на престанок со вршење на осигурително брокерски работи
РБС: ОБ01
Брокер за осигурување Еуро Експертс АД Скопје, Бул.Кочо Рацин бр.38/3/13, Скопје
Тел/факс 3217-217 Гоце Атанасов бр.18-27949/3-02 од 28.02.2003 г.   
contact@euroexperts.com.mk
www.euroexperts.com.mk
РБС: ОБ02
ОБД Еуромак Брокер АД Скопје,  Ул. Никола Парапунов бб, Скопје
3232-951 Жарко Јованоски бр.12-50972/3-07  
3231-252 од 24.03.2008 г.
euromak@euromak.com.mk  
www.euromak.mk  
РБС: ОБ04
ОБД ИН –БрокерАД Скопје, Ул. Митрополит Теодосие Гологанов бр.28, ТЦД Унија Кат 4 Скопје
3215-303 Златко Михајловски и бр.18-24708/4  
3215-301 Панче Ивановски
info@inbroker.com.mk  
www.inbroker.com.mk  
РБС: ОБ03
ОБД ВИАСС АД Скопје, Ул: Даме Груев бр.14, ДТЦ Палома Бјанка лок. 9 Скопје
3133-461 Абедини Фарук Бр.18-4946/4 од  
3220-832 03.06.2003 г.  23.05.2018 година
wiass@t-home.mk    
www.wiass.mk    
РБС: ОБ06
ОБД Мобилити Брокер АД Скопје, Ул: Митрополит Теодосиј Гологанов 54/3, Скопје
3181-401 Димитар Миновски Бр.12-1/16/2  
  од
info@mobilitybroker.com.mk 18.06.2009 г. 
www.mobilitybroker.com.mk  
РБС: ОБ07
ОБД Седа Брокер АД Скопје, Ул: Франце Прешерн бр. 85-б, Карпош, Скопје
3069-789 Виктор Давидовски Бр.12/13085/2  
info@sedabroker.com.mk од
www.sedabroker.com.mk 21.05.2008 г.
РБС: ОБ11
ОБД А ТИМ Брокер АД Скопје, Бул: Кузман Јосиговски Питу бр.30/3 лок 4, Скопје
2465-170      
suzana.gracanin@obdatim.com.mk Сузана Грачанин Бр.12-2677/7
www.obdatim.com.mk    
РБС: ОБ10
ОБД Делта инс Брокер АД Скопје, Ул: Киро Крстевски Платник 11-1/4, Скопје
5208-222, 3216-046 Јасмина Маџароска Сотирова Бр.12-5156/4 од  
s.ankica@mail.com 06.04.2009 г.
   
РБС: ОБ10
ОБД Наше Осигурување АД Кочани, Ул: Димитар Влахов бр. 3, Кочани
033/270-211 Верица Ѓоргиевска Бр.12-23704/2 од  
v.gorgievska@naseosiguruvanje.com.mk 27.07.2009 г.

ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ

 

Подолу е даден регистарот на Туристички агенции соработници на Еуролинк осигурување:

 

Назив на друштвото Седиште Град Процент Одговорно лице во друштвото Телефон/ факс Електронска адреса  Интернет страница Датум на престан со вршење на работи на застапување
ДТТУ Христо Пајаковски и др. ОРБИТА ЈТД  ул.Далматинска бр.68-а Битола   Христо Пајаковски 047228-877/047228-877 orbita@t-home.mk www.orbita-mk.com  
ДХТТУ ПУТНИК АЛТА ТУРС ДОО експорт-импорт ул.Вељко Влаховиќ бр.16а Скопје   Оливера Андревска 3232-402/3228-701 info@putnikaltaturs.com.mk www.putnikaltaturs.com.mk  
ДПТ ДЕ-МА 5 НАДИЦА ДООЕЛ увоз-извоз ул.Ѓорче Петров бр.20 Куманово   Надица Ѓурковска 031430-444 dejandjurkovski@t-home.mk    
ДТМСДТ ВЕЛ-ЈАН БР.1 Димитар Велински ДООЕЛ ул.Димитар Влахоv бр.118 Кочани   Димитар Велински 033/274-433 trgekoagens@gmail.com http://www.vel-jan.com/  
ДТУП ЕКСТРА 03 ДООЕЛ експорт-импорт ул.Сремски фронт бр.2 Кавадарци   Николина Панчева 043 420-020 info@ekstrabus.com www.ekstrabus.com.mk  
ДТПТУТГМ ЛЕТИ-ТУРС КАРАЏА 2007 увоз-извоз ДООЕЛ ул.Никола Тесла бр.18/39 Битола   Тони Лазаревски 047222- 577/047236-628  lazatoni22@yahoo.com    
ДТПУТГМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АНА ТУРС увоз-извоз ДООЕЛ ул.Столарска бб Битола 30,00 Зоран Ѓоршевски 047203-580 anatours@hotmail.com www.anatours.com.mk  
ДТУПП КАМЕЛИЈА ТУРС ДОО експорт-импорт ул.Кочо Рацин бр.2 Скопје   Ивона Јакимовска 3232-916 camelia@telekabel.net.mk http://www.camelliatravel.com.mk  
ДТУТ Перо Јакимов ГЕНЕРАЛТУРИСТ 2000 ДООЕЛ ул.Партизанска бр.6 Охрид 30,00 Перо Јакимов 046260-423/046262-516 gen200@t-home.mk www.generalturist2000-ohrid.com.mk  
ДПТПУУ БЕЛА РОЗА 2 ДООЕЛ ул.Кукуречани Битола 30,00 Васко Јовчевски 047225-254/047228-254 belaroza@t-home.mk www.belaroza.com.mk  
ДППУ МЕТФИЛ ДООЕЛ ул.Кеј на револуција бр.22 Кочани 30,00 Драгица Филиповска 033270-608   info@metfil.com.mk www.metfil.com.mk  
ДППУ ДАРО КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз ул.Јоско Илиевски бр.43 Куманово 30,00 Драге Павловски 031418-667 jadranka.pavlovska@yahoo.com    
ДПТУ НОВА ТРАВЕЛ-МС ДОО ул.Маршал Тито бб Струмица 30,00 Силвана Дедејска 034/345-412   novatravel@t-home.mk  www.ta-novatravel.com.mk  
ДТТУП АЛБАТРОС ТРАВЕЛС ДООЕЛ ул.Мито Хаџи Василев Јасмин бр.12/1 Скопје 30,00 Славољуб Илиќ 3116-167/3120-000  albatrostravels@hotmail.com    
ДУТТУ ВИС ПОЈ ДООЕЛ ул.Туристичка бр.50 Охрид 30,00 Олег Маленко 46 255 600 vispoj@t-home.com www.vispoj.com.mk  
ТДПТУ ЕЛИДА експорт-импорт ДООЕЛ ул.Боро Шаин бр.4 Охрид 30,00 Елида Битрак 046257-977/046266-284 infoelidaturs@yahoo.com www.elidaturs.mk  
ДТТУ ИНФО ТУРС увоз-извоз ДООЕЛ ул.Сотка Ѓорѓиоски бр.25 Катна гаража Прилеп 30,00 Анета Трајковска 048419-418/048411- 256 infoturs@t-home.mk www.infotours.mk  
ДПУТ МП ЦАРЕВ ДАБ ПУРЧЕСКИ ПЕТАР увоз-извоз ДООЕЛ ул.Ореде Тодоровски Шемко бр.2 Прилеп 30,00 Петар Пурчески 048521-775 carev_dab@hotmail.com    
ДУТ НИКОЛОВСКА ИРЕНА И МИТРЕСКИ НИКОЛА АРИЕС увоз-извоз ДОО ул.Далматинска бр.6/2 Битола 30,00 Никола Митревски 047203-158/047203-158      info@aries.com.mk www.aries.com.mk  
ДТТУ ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ПАЛАС МИХАЈЛО И НИНА ДОО ул.Рузвелтова бб Битола 30,00 Михајло Несторовски 047 232- 980/047 222-900 palaspt@t-home.mk www.palas.com.mk  
ДСАР ПЕЛАГОНИЈА ТУРС ДОО улГоце Делчев бр.19 Прилеп 30,00 Соња Компаниоска 048415-810/048415-811  pelagonijaturs@t-home.mk    
ТА ЕМ ТРАВЕЛ & ЕР СЕРВИС ДОО Бул.Туристичка бр.50  Охрид 30,00 Михајло Арсенов 046254-777 emtravel@t-home.mk    
ТА ЛАГУНА ТРАВЕЛ ДОО ул.Бртаство Единство бр.2 Струмица 30,00 Марјана Коцева 034552-240/034552-2 41 info@lagunatravel.mk www.lagunatravel.mk   
ДПТУ ОЛИМПИЈА ТА ДООЕЛ ул.Ленинова бр.14 Струмица 30,00 Јасмина Драшковиќ 034325-632/034550-960   ta_olimpia2003@yahoo.com www.olimpija.com.mk   
ДТТУ БИСЕР ТРАВЕЛ ДОО Бул.Јане Сандански бр.82/1 лок.13 Скопје 30,00 Виолета Стефановска 2400-277/2400-278   info@bisertravel.com.mk www.bisertravel.com.mk  
ДТТУФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛБ експорт-импорт ДООЕЛ ул.Никола Вапцаров бр.22 Скопје 30,00 Мехмед Меџедовиќ 3238- 081/3238-083 fibula@t-home.mk www.fibula.com.mk  
ДТТ ПИЛОТ ТРАВЕЛ увоз-извоз ДОО ул.Водњанска бр.60 Скопје 30,00 Ивица Крстевски 32 31- 446/3298- 344

БАНКИ 

БАНКИ СО КОИ АД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЕУРОЛИНК СКОПЈЕ ИМА СКЛУЧЕНО ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА:

 

Назив на друштвотo,

Седиште,

Електронска адреса,

Интернет страница,

Контакт телефон и број на факс

Одговорно лице во друштвото Датум на престанок со вршење наосигурително брокерски  работи
Комерцијална Банка АД Скопје Хари Костов  
 Ул. Кеј Димитар Влаховбр.4, Скопје
contact@kb.com.mk www.kb.com.mk
3107-107, 3 162 658
Стопанска Банка АД Скопје, Диомидис Николепопулос  
Ул. 11 Октомври бр.7, Скопје
kontaktcentar@stb.com.mk www.stb.com.mk
3295-295, 3114-503