Постапка за пријавување на штети по автоодговорност

Постапка за пријавување штети по автоодговорност склучени во Република Македонија

Во случај на настанување штета, истата се пријавува веднаш, односно најдоцна во рок од 3 дена од нејзиното настанување, на  образец  “пријава на штета” на еден од начините наведени во делот * Општа постапка за пријава на штети*.

Доколку во сообраќајната незгода е предизвикана материјална штета, оштетениот е должен да овозможи извид над оштетеното возило од страна на овластени лица на осигурувачот.

Извидот на штета, по правило, се спроведува веднаш, а најдоцна во рок од 2 работни дена (за штети пријавени надвор од централата на Друштвото) по пријава на штетата.

Извидот се врши на определен простор во Друштвото за осигурување, во сервис или друго место каде што се наоѓа оштетеното возило или оштетниот предмет  или во и на самиот оштетен објект.

При пријава на штета со Европски извештај, извид се врши на двете оштетени возила, се прави реконструкција на штетниот настан.

При пријава на штета со записник од МВР,  извидот се врши само на оштетеното возило.

Потребни документи за пријавување материјална штета:

  • Фотокопија од сообраќајна дозвола
  • Фотокопија од возачка дозвола
  • Полномошно за управување-доколку осигуреникот-оштетениот е правно лице или сопственик на возилото е лизинг компанија
  • Изјава за настанот од осигуреникот и од оштетениот за штети А/О пријавени со Европски извештај
  • Примерок од Европски извештај, односно записник од МВР
  • Фотокопија од трансакциска сметка

Потребни документи за пријавување нематеријална штета:

  • Барање за надомест на штета
  • Медицинска документација за здобиените повреди
  • Фотокопија од трансакциска сметка
  • Примерок од  записник од МВР

ПОДДРШКА ПРИ ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ШТЕТИ

За сите дополнителни информации и прашања поврзани со процесот на електронско пријавување на штети од класа автоодговорност, обратете се кај нашите колеги од Секторот за процена и ликвидација на штети на avtoodgovornost.zk@eurolink.com.mk или на телефонските броеви: 02/3289-324, 02/3289-346, 02/3289-374 или 02/3289-326.