Постапка за пријавување штети по каско осигурување

Во случај на штета, истата се пријавува веднаш, односно најдоцна во рок од 3 дена од незјиното настанување на образец „пријава на штета”, на еден од начините наведени во делот *Општа постапка за пријава на штети.

По евидентирање на пријавата на штета осигуреникот е должен да овозможи извид над оштетеното возило.

Доколку оштетениот не е во можност да обезбеди извид над оштетеното возило, истиот е должен да ги преземе сите мерки за спречување на зголемување на настанатата штета.

Извидот на штета по правило се спроведува веднаш, а најдоцна во рок од 2 работни дена (за штети пријавени надвор од централата на Друштвото) по пријава на штетата и добиен налог за процена на штета.

Извидот се врши на оштетеното возило во определен простор во Друштвото за осигурување, во сервис или друго место каде што се наоѓа возилото.

Листа/список на потребна документација за поднесување на барање за надомест на штета по каско осигурување:

  • Полиса од осигуреникот;
  • Фотокопија од сообраќајна дозвола;
  • Фотокопија од возачка дозвола;
  • Фотокопија од трансакциска сметка на осигуреник;
  • Полномошно за управување – доколку осигуреникот е правно лице, сопственик на возилото е лизинг компанија, или возилото не е управувано од сопственикот;
  • Изјава за настанот од осигуреникот;
  • Примерок од Европски извештај, односно записник од МВР, доколку за штетата постои таков документ.

Доколку во процесот на процена и ликвидација на штети се утврди дека е потребно да се достават дополнителни документи, за утврдување на основот и висината на надомест на штета, осигуреникот/оштетениот ќе биде известен за потребните дополнителни документи кои ќе треба да бидат доставени.

ПОДДРШКА ПРИ ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ШТЕТИ

За сите дополнителни информации и прашања поврзани со процесот на електронско пријавување на штети од класа каско, обратете се кај нашите колеги од Секторот за процена и ликвидација на штети на kasko@eurolink.com.mk или на телефонските броеви: 02/3289-324, 02/3289-346, 02/3289-374 или 02/3289-326.

 Документи / Формулари