ЗЕЛЕНА КАРТА

Постапка во случај на сообраќајна незгода со странско возило или случена во странство

Како да постапите во случај на сообракајна незгода случена во Република Северна Македонија предизвикана од возило со странска регистерска табличка
 • Повикајте полиција
 • Запишите го регистарскиот број на возилото како и типот и марката на истото
 • Побарајте зелена карта од возачот и доколку сте во можност направите копија од истата, внимателно запишете  го датумот на валидност на зелената карта, меѓународните ознаки на земјата каде што е седиштето на Националното Биро за осигурување, кодот на осигурителната компанија која ја издала зелената карта и серискиот број на ЗК како и регистарскиот број на моторното возило или бројот на шасија или бројот на мотор

Исклучоци

`88;   За понатамошни постапки контактирај те го Националното Биро за Осигурување кое ќе ве упати на осигурителната компанија во Македонија која е коресподент за обработка на вашата штета или ќе даде овластување за обработка на штетата на некоја од осигурителните компании во Република Северна Македонија

Коресподентски договори помеѓу Еуролинк осигурување и странски осигурителни компании за штети настанати на територија на Република Северна Македонија

Како да постапите во случај на сообраќајна незгода случена во странство а предизвикана по ваша вина
 • Повикајте полиција разменете податоци за осигурување на возилата учесници во сообраќајната незгода
 • Доколку ви е понуден Европски извештај за незгода пополнете го ,овој образец е со унифицирана содржина во сите европски земји
 • Веднаш по пристигнување во Република Македонија известете ги надлежните служби во Еуролинк Осигурување (Секторот за зелена карта ) за предизвиканата сообракајна незгода
   
Како да постапите во случај на сообраќајна незгода случена во странство а предизвикана по вина на странското возило
 •  Повикајте полиција разменете податоци за осигурување на возилата учесници во сообраќајната незгода 
 • Доколку ви е понуден европски извештај за незгода пополнете го ,овој образец е со унифицирана содржина во сите европски земји
 • Контактирајте го Националното Биро за Осигурување во земјата во која е настаната сообраќајната незгода. Адресата и телефонот за контакт на Бироата на земјите членки на Системот ЗК се наоѓаат на задната страна на вашата зелена карта. Наведете го типот и обемот на оштетување и задолжително побарајте понатамошни насоки за пријавување на вашата штета

Исклучоци

Во следните исклучоци ќе се смета дека постои валидно осигурување на странските возила во смисла на осигурување од ЗК (врз основа на Билатерални и Мултилатерални  спогодби склучени помеѓу Бироата)

 • За возила со регистарски ознаки од Словенија, Хрватска и Унгарија
 • За возила кои доаѓаат од Република Грција со Зелена карта  во која ја нема наведено меѓународна кратенка на Република Македонија – МК
 • Возила од Косово со полиси ТПЛ Косово плус

ПОДДРШКА ПРИ ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ШТЕТИ
За сите дополнителни информации и прашања поврзани со процесот на електронско пријавување на штети од класа зелена карта, обратете се кај нашите колеги од Секторот за процена и ликвидација на штети на avtoodgovornost.zk@eurolink.com.mk или на телефонските броеви: 02/3289-324, 02/3289-346, 02/3289-374 или 02/3289-326.