Полн назив: Акционерско друштво за осигурување Еуролинк – Скопје
Седиште ул. Никола Кљусев број 2, 1000 Скопје, Република Македонија
Даночен број  4030002461596
Матичен број  5702950
Датум на регистрација 21.11.2002 година
Дозвола за работа  18-16582/6 од 11.11.2002г. од Министерство за Финансии на Република Македонија
   
Основна дејност:

Осигурување неживот – сите класи на осигурување

   01 – Осигурување од последици на несреќен случај – незгода
   02 – Здравствено  осигурување
   03 – Осигурување моторни возила (каско)
   04 – Осигурување шински возила (каско)
   05 – Осигурување воздухоплови (каско)
   06 – Осигурување пловни објекти (каско)
   07 – Осигурување стока во превоз (карго)
   08 – Осигурување имот од пожар и природни непогоди
   09 – Други осигурувања имот
   10 – Осигурување од одговорност од употреба нa моторни возила
   11 – Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови
   12 – Осигурување ододговорност од употреба на пловни објекти
   13 – Општо осигурување одговорност
   14 – Осигурување кредити
   15 – Осигурување гаранци
   16 – Осигурување финансиски загуби
   17 – Осигурување правна заштита
   18 – Осигурување туристичка помош