Марија Томевска
Претседател на управен одбор

Херман Зип
Заменик претседател на Управен одбор

Ирена Спировска Велковска
Заменик претседател на Управен одбор

Дарко Атанасовски
Советник на претседателот на Управен одбор

Ирена Таневска
Генерален секретар

Маја Богдановска Стојановска
Член на управен одбор

Цветко Делев
Член на Управен одбор, Помошник директор во сектрот за осигурување и реосигурување