Марија Томеска
Претседател на управен одбор

Херман Зип
Заменик претседател на Управен одбор

Ирена Спировска Велковска
Заменик претседател на Управен одбор

Дарко Атанасовски
Советник на претседателот на Управен одбор

Ирена Таневска
Генерален секретар

Маја Богдановска Стојановска
Член на управен одбор

Цветко Делев
Член на Управен одбор, Помошник директор во сектрот за осигурување и реосигурување

Борче Попризов
Директор на сектор за продажба

Тања Поленак
Директор на секторот за правни работи и усогласување со закони

Павлина Велкова
Директор на секторот за сметководство

Снежана Јосифовска
Директор на сектор за информатика

Ивана Поповска - Блажевска
Директор на сектор за човечки ресурси

Калина Сејфула
Директор на сектор за маркетинг и односи со јавност

Благица Ивчева
Раководител на Оддел за наплата на побарувања

Соња Бошева
Раководител на Оддел за поддршка на клиенти