УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

01 – Класа осигурување од незгода
01-01
01-01
01-1
01-1
01-3
01-10
01-39
01-39
01-40 
01-41
01-41
 
02 – Класа здравствено осигурување
02-7
02-7
02-7
02-7
02-7
02-8
02-8
02-8
02-8
 
03 – Класа каско осигурување моторни возила и 04-Класа каско осигурување шински возила
05 – Класа осигурување на воздухоплови (каско) и
11 – Класа осигурување од употреба на воздухоплови
06 – Класа осигурување на пловни објекти (каско)
07 – Класа осигурување на стоки во превоз (карго)
08 – Класа осигурување имот од пожар и природни непогоди – пожар, експлозија, луња и др. природни непогоди 09-Класа други осигурувања имот од штети и загуби
10 – Класа осигурување од одговорност од употреба на моторни возила
12 – Класа осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти
13 – Класа општо осигурување од одговорност
14 – Класа осигурување кредити
 
 
15 – Класа осигурување гаранции
15-1

18 – Класа осигурување на туристичка помош

 
00 – Oсигурување на велосипедисти и велосипеди