ДОПОЛНИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВОЗАЧ, ПАТНИЦИ И РАБОТНИЦИ ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ - НЕЗГОДА