КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ РАБОТНИЦИ ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ - НЕЗГОДА