комбинирано осигурување ординации по општа медицина и специјалистички ординации